Skip to content

Algemene voorwaarden

1. Definities en partijen

a. Expect More: rechtsvorm: BV met maatschappelijke zetel te: Meylweg 41 2550 Kontich met BTW-nummer: BE 0737.825.550.

b. Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Expect More een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasbaarheid

a. Door ondertekening van een offerte met Expect More verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

b. onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Expect More, tenzij hiervan schriftelijk afgeweken door de partijen.

3. Offertes

a. Alle offertes en prijsopgaven door Expect More zijn geheel vrijblijvend.

b. Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Expect More zijn persoonlijk gericht aan de Opdrachtgever of aan de offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van

Expect More, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de adviezen.

c. De offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt Expect More zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

d. Expect More is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen de 14 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst

a. Een overeenkomst komt tot stand van zodra de offerte door de Opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt door Expect More, en zodra het voorschot van 25% op het totaalbedrag ontvangen is door Expect More.

b. Enkel als er op de offerte vermeld staat dat er geen voorschot verwacht wordt, komt de overeenkomst tot stand van zodra de offerte door de Opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt.

c. Bij dringende en/of kleine opdrachten tot een maximaal bedrag van €300 (ex. BTW) volstaat een opdrachtgeving via e-mail, fax of telefonisch vanwege de Opdrachtgever. Expect More is in dit geval niet verplicht een vooropgestelde offerte of prijsafspraak te maken indien het uurtarief voordien of tijdens de opdrachtgeving is meegedeeld.

d. In geval van annulatie, om welke reden ook, van de bestelling is de Opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan Expect More ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 50, en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.

5. Uitvoering van de overeenkomst

a. Expect More zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft een inspanningsverbintenis. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Expect More het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

b. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Expect More aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of materialen niet tijdig aan Expect More zijn verstrekt, heeft Expect More het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

c. Expect More is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Expect More is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Expect More kenbaar behoorde te zijn.

d. De Opdrachtgever aanvaardt het product in de staat dat het is bij betaling van de factuur bij oplevering. Expect More is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van inkomsten door fouten in het product. De Opdrachtgever wordt verondersteld het product uitvoerig getest te hebben.

e. Wanneer Expect More ten gevolge van overmacht, staking (al dan niet aangekondigd), lock-out, pandemie, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behoudt

Expect More zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

f. Expect More behoudt zich tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Opdrachtgever.

6. Levering en termijn

a. De afgesproken termijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Expect More niet. Vertraging in levering van het product / de dienst geeft geen recht op schadevergoeding, noch leidt dit tot ontbinding van de overeenkomst.

b. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan Expect More de dienstverlening geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

c. Het indienen van een klacht, om welke reden dan ook, zelfs binnen de voorgeschreven termijn, ontheft de Opdrachtgever niet van zijn verplichting te betalen op de vervaldag. Bij gegrond bevonden klacht is onze aansprakelijkheid beperkt tot het herstellen van de geleden bewezen schade, met uitsluiting van enige vergoeding. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Expect

More beperkt tot het totaalbedrag van de factuur met betrekking tot de opdracht.

Expect More behoudt zich tevens het recht de gerealiseerde projecten op te nemen in het portfolio.

7. Aansprakelijkheid

a. Voor zover Expect More bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Expect More op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Expect More of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Expect More.

b. Expect More is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal. De Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de Opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van intellectuele of andere eigendomsrechten van derden.

c. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Expect More slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Expect More voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, reputatieverlies, gemiste besparingen, verlies of schade aan gegevens of materialen. Voormelde aansprakelijkheidsbeperking geldt ongeacht in het geval deze schade voortvloeit uit overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins.

d. Het goedkeuren van een ontwerp (teksten of tekeningen) ontslaat Expect More van alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het drukwerk, inclusief taalfouten, vergissingen, ontbrekende elementen, enz. Er wordt verondersteld dat de

Opdrachtgever alles grondig heeft nagelezen en gecontroleerd.

e. Bij betwisting en voor zover bewezen dat het gedrukte niet aan het gevraagde beantwoord, zal de mogelijke schadeloosstelling zich beperken tot het hermaken van het ontwerp. In geen geval kan de Opdrachtgever bijkomende schadevergoedingen eisen om welke reden ook.

f. Expect More drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is Expect More op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de Opdrachtgever.

g. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. 

Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

8. Intellectuele eigendomsrechten

a. Al het door Expect More vervaardigd materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Expect More niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

b. Het eigendom van de door Expect More verstrekte uitgewerkte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Expect More, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Expect More hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Expect More gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

c. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, is er geen sprake van een overdracht van reeds bestaande dan wel toekomstige intellectuele- en andere eigendomsrechten in hoofde van Expect More, inclusief deze die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit deze overeenkomst met de Opdrachtgever.

d. Expect More behoudt zicht het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9. Betwisting

a. De Opdrachtgever heeft gedurende 8 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken te melden aan Expect More.

Indien de betwisting gegrond is zal Expect More deze gebreken verhelpen. Wanneer aan Expect More binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot betwisting. Door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.

b. Betwistingen geven de Opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen

a. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

b. Extra wensen van de Opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Expect More naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

a. Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en Expect More en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Expect More volgens afspraak te honoreren.

b. Na afronding van de opdracht zal Expect More een factuur sturen voor het totaalbedrag zoals overeengekomen tussen de partijen, verminderd met een eventueel voldane voorschot door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag te voldoen.

c. Indien de Opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Expect More een aanmaning tot betaling verstuurd.

Alle aanmaningskosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

d. Facturen niet betaald binnen 30 dagen brengen van rechtswege een intrest op van 12% per maand en dit zonder ingebrekestelling.

e. Bij niet betaling binnen 30 dagen na vervaldag zal het bedrag der factuur den titel van forfaitaire schadevergoeding worden verhoogd met 10% en minstens €125 zonder dat hierdoor afbreuk gedaan wordt aan de hierboven bedongen verwijlintresten.

f. Wanneer de Opdrachtgever binnen de 7 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt deze zaak doorgegeven. Alle kosten hieruit vloeiend zijn voor rekening van de Opdrachtgever. In geval van een website wordt deze na 40 dagen offline gehaald.

Kosten voor het nadien eventueel terug online brengen van de website zijn volledig voor de Opdrachtgever.

g. Bij niet-betaling heeft Expect More het recht de uitvoering van de overeenkomst te schorsen dan wel, de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

12. Overige

a. Expect More zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder diens toestemming of zonder dat daar wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Expect More.

b. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Expect More zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

c. Expect More is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar alle geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Expect More in verband met websites zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voet van elke voor de Opdrachtgever afgeleverde website. In geval van grafisch drukwerk heeft Expect More het recht om een bescheiden creditvermelding in de rand of onderaan te verwerken. Dit geldt ook voor websites of drukwerk waarbij de Opdrachtgever zelf in opdracht van derden werkt. In dit geval zal de creditvermelding geplaatst worden naast de eventuele vermelding van de Opdrachtgever zelf.

13. Geschillenregeling

a. Geschillenregeling en toepasselijk recht op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschilllen zullen uitsluitend aan de rechtbank van het arrondissement Antwerpen onderworpen worden.

b. In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan